983540352 983540352
Szerzők

Hit a bizánci világban

Hit a bizánci világban Katt rá a felnagyításhoz
Ár:
1.950 Ft
499 Ft
Kedvezmény: 74%
Szerző: Mary Cunningham
ISBN szám 9789639193956
Ismertető

A keresztény egyház végleges kettészakadására 1054-ben került sor. A nyugati és a keleti keresztények alapvető˜en ugyanazt a doktrínát és vallásgyakorlatot követték, s kegytárgyaik is javarészt azonosak voltak, ám kisebb eltérések mutatkoztak a zenei tradícióban, a fegyelmi kérdésekben és a dogmák megfogalmazásában. Ez a könyv a bizánci egyház történetét követi nyomon 330 és 1453 között. Az egyes fejezetek a keresztény civilizáció különböző˜ területeit vizsgálják, beleértve az egyház és az állam szoros kapcsolatát, a tanításokat és a világnézetet.

„A IX. század végén egy első˜ pillantásra jelentéktelennek tűnő˜ dogmatikai vitapont okozott nézeteltérést a római pápák és a bizánci pátriárkák között. Ez a filioque, azaz »a Fiútól is« jelentésű rövid betoldás kérdése volt, mellyel néhány nyugati egyház már a VI. században kiegészítette a Hiszekegynek a Szentlélek eredetérő˜l szóló szakaszát. A betoldás valószínűleg a VI. századi Hispániából származik; a VIII–IX. századra azonban a legtöbb frank egyházban már így recitálták a Hiszekegyet. Bár a pápák következetesen ellenezték a filioque hivatalos betoldását a szövegbe, nem tettek aktív lépéseket a nyugati egyházakból történő˜ kiküszöbölésének az érdekében. A bizánci pátriárkák, Phótiostól (858–67. és 878–86.) kezdve támadták a »kettő˜s származás« dogmáját, és végül egy helyi konstantinápolyi zsinaton kiközösítették a pápát.”

„A bizánci keresztények, kezdve a császárral, mindannyian hittek a filantrópiában és a társadalom szolgálatában. A nagyobb jótékonysági intézményeket egyre inkább az egyházi szervezetek és a kolostorok igazgatták, de nem szabad elfelejtenünk, hogy ezeket egyéni vagy birodalmi támogatásokból tartották fenn. Nem lehet eléggé hangsőlyoznunk a császárok és császárnő˜k szerepét a karitatív tevékenységben. A keresztény római császár eszménye, melyet Eusebios ékesszólóan megfogalmazott a IV. században, a bizánci császárt, mint Isten földi képviselő˜jét, a jóakarat és a kegyelem erényeinek megtestesítő˜jét, festi le. A bizánciak elvárták császáruktól a jótékonykodást. Az egyes keresztények, uralkodójuk példáját követve szintén ajánlhattak fel pénzt a szegények javára. Egyrészt Krisztus követése és a helyes cselekvés vágya motiválhatta ő˜ket, másrészt reménykedtek az isteni jutalomban és az örök megváltásban.”

„A keleti keresztény szentség egyik legfigyelemreméltóbb példáját az ún. »szent bolondok« képviselik. Ezek közé tartozik a szíriai szent, Emesai Symeon, és a késő˜bbi görög szent, Balga András. Az e csoportba tartozó aszkéták a feje tetejére állították a keresztény élet összes szabályát. Szent Symeon félkegyelműnek tettette magát, és lehetetlen, kiszámíthatatlan módon viselkedett. VII. századi életrajzírója, Nápolyi Leontios szerint egyik vasárnap a templomba lépve mogyoróval kezdte dobálni a gyertyákat. Amikor a közösség megpróbálta kikergetni, felment a szószékre, és onnan dobálta mogyoróval az asszonyokat. Mikor végül elhagyta a templomot, felborította a süteményárusok pultját (akik feltehető˜en a templom elő˜tt árultak). életének számos más epizódja gőnyolja ki az egyházi szokásokat vagy idézi fel Krisztus életének eseményeit.”

Hasonló termékek